آمار بازدیدکنندگان: 913288    کاربران آنلاین: 89


omn  آرشیو مقالات

ln

فناوریهای قدرت در جنگ نرم


نویسنده: سید جلال دهقانی فیروزآبادی
چکیده: هدف این مقاله، واکاوی چگونگی و شیوه های اعمال قدرت در قالب فناوری های قدرت در جنگ نرم است. این جنگ بیش از هر چیز، مبتنی بر قدرت مولد است. قدرت مولد نیز متضمن فناوریهای خاصی است که در فرآیند اعمال آنها، فرد انسانی به صورت سوژه و ابژه، خلق، کنترل، و منقاد میشود، به طوری که قدرت در قالب شیوه های پذیرفته شده بیناذهنی بر فرد اعمال میگردد. از این رو، بر خلاف تعاریف رایج، جنگ نرم متضمن نوع خاصی از خشونت است که خشونت ساختاری و نمادین خوانده میشود. در این جنگ، به جای جسم انسان، ذهن او به انقیاد در آمده و زیست جهان انسانی، استعمار و تسخیر میگردد. این امر طی سه مرحله هم زمان، یعنی تثبیت ارزش های خودی، تخریب ارزش های دیگری و تبدیل دومی به اولی، از طریق فناوریهای قدرت مولد، تحقق مییابد. مرجعیت سازی، گفتمان سازی، فرهنگ سازی و سوژه سازی، از جمله مهمترین فناوریهای قدرت در جنگ نرم هستند.
کلمه های کلیدی:• سوژه• قدرت• گفتمان• بیناذهنیت• خشونت نمادین• جنگ نرم• فناوری قدرت• طبیعی سازی• فهم مشترک
منابع (نشریه):مطالعات راهبردی سال چهاردهم بهار 1390 شماره 1 (پیاپی 51)

Skip Navigation Links