آمار بازدیدکنندگان: 904186    کاربران آنلاین: 9


omn  آرشیو مقالات

ln

بررسي رابطه برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي تلويزيوني و هويت ديني جوانان


نویسنده: حسن بختياري، حسن فرخي
اين تحقيق با هدف بررسي رابطه برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي تلويزيوني و هويت ديني جوانان انجام شده است. جامعه آماري تحقيق شامل كارشناسان و صاحبنظران استان همدان در حوزه امور رسانه و جوانان بوده اند كه با استفاده از فرمول كوكران 97 نفر از آنان به عنوان نمونه-هاي تحقيق تعيين و با روش نمونه گيري طبقه اي و به طور تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است كه پس از تاييد روايي آن، اجراي آزمايشي و اطمينان از پايايي، روي نمونه هاي تحقيق اجرا شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخصهاي ميانگين و انحراف استاندارد و براي آزمون فرضيه تحقيق از آزمون t تك متغيره استفاده شد. نتيجه تحقيق نشان داد كه رابطه بين دو متغير معنادار است و شبكه هاي ماهواره اي تلويزيوني بر هويت ديني جوانان تاثير منفي دارند.
کليدواژگان: شبكه هاي ماهواره اي، هويت ملي جوانان، هويت ديني جوانان، جوانان و هويت و دين، تبليغات و دين.

Skip Navigation Links